Muralfest

Stained Concrete Paths | Asphalt Art

Stained Concrete Paths | Asphalt Art

Jemi të entuziazmuar që kemi filluar me Kampin Mural Fest, ku do të dizajnojmë pamjen e re të nënkalimit!
Gjatë këtij kampi, ekipet do të eksplorojnë teknika, stile dhe elemente të ndryshme që mund të përdoren për të krijuar dizajne të bukura dhe inspiruese të nënkalimit për këmbësorë. Që nga loja me ngjyra dhe ndriçimit deri tek përfshirja e teksturave dhe formave, ka mënyra të panumërta për t’iu qasur kësaj detyre.
Për të nisur ditën tonë të parë, filluam duke hulumtuar rreth nevojave që kanë qytetarët e Ferizajt në mënyrë që këto mure të transformohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Tre ekipe do të prezantojnë dizajnet në ditët në vijim dhe qytetarët do të zgjedhin dizajnin fitues që do të pikturohet gjatë këtij muaji.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të Iniciativës #AsphaltArt nga Bloomberg Philanthropies dhe bashkëfinancohet nga European Endowment for Democracy që për qëllim ka transformimin e hapësirave publike përmes artit.
*************
We are thrilled to start Mural Fest Camp: Stained Concrete Path where we will be desining the new look of the underrpass and with excitment we are diving into this unique and exciting topic.
Over the course of this camp, the teams will be exploring the various techniques, styles, and elements that can be used to create beautiful and awe-inspiring underpass designs. From the use of color and lighting to the incorporation of texture and shape, there are countless ways to approach this task.
To kick off our first day, we started by researching about the needs that the citizens of Ferizaj have in order for this site to be transformed in the best possible way. Three teams will be presenting the designs in the following days and the citizens will select the winning design that will be painted during this month.
This activity is carried out within the #AsphaltArt Initiative funded by Bloomberg Philanthropies. and co-financed by the European Endowment for Democracy, which aims to transform public spaces through art.
Another sunny day at camp and our working teams are on fire! 🌞🔥 Inspired by the warm rays, they’re bringing their A-game and their ideas are blossoming into reality.
We can’t wait to see the final sketches!🤩
[This activity is carried out within the #AsphaltArt Initiative funded by Bloomberg Philanthropies. and co-financed by the European Endowment for Democracy, which aims to transform public spaces through art.]
Inspiration is flowing in the air here at our camp💗. It seems that these young artists are pouring their heart and souls into their work, pushing themselves beyond in order to create something special✨.
[This activity is carried out within the #AsphaltArt Initiative funded by Bloomberg Philanthropies. and co-financed by the European Endowment for Democracy, which aims to transform public spaces through art.]
Dita e fundit nga atmosfera e kampit!
 Pjesëmarrësit tanë të talentuar dhanë gjithçka për të përfunduar skicat e tyre. Tani ata janë të ngazëllyer për të shfaqur dizajnet e tyre para komunitetit, i cili do të zgjedhë njërën nga tre më të mirat!
Jemi shumë krenarë për atë që ata arritën të tregojnë gjatë këtij programi.
[Ky aktivitet realizohet në kuadër të Iniciativës #AsphaltArt nga Bloomberg Philanthropies dhe bashkëfinancohet nga European Endowment for Democracy që për qëllim ka transformimin e hapësirave publike përmes artit.]
*****************
 Last day of camp vibes!
 Our talented participants gave it their all to complete their sketches. Now they’re excited to showcase their designs to the community, who will choose the top three!
We’re so proud of what they accomplished during this program
[This activity is carried out within the #AsphaltArt Initiative funded by Bloomberg Philanthropies and co-financed by the European Endowment for Democracy, which aims to transform public spaces through art.]

Project Details